Депа за твърди битови и опасни отпадъци

 

            Фирмата е специализирана при изготвяне на проекти за депа за битови и промишлени отпадъци, а също така и за рекултивация на съществуващи депа.

 

 

"Изграждане на нов терен за депониране на отпадъци, НЕОХИМ АД, гр. Димитровград"

 

            Новото депо за депониране на опасни отпадъци на “НЕОХИМ” АД гр.Димитровград се намира в дясната тераса на р.Марица, на 5км в източна посока от гр. Димитровград. На депото са депонирани 517 900 m3 опасни отпадъци.

            Инфилтратът от депото ще се събира в 2бр. квадратни помпени шахти с размери 2,50х2,50м. В помпените шахти ще се монтират потопями помпи за дренажни води за препомпване на 5 l/s инфилтрат по тласкател DN80 с дължина 346m, заустващ в шахта от колектор на площадковата канализация за ОЗВ, DN400 каменинови тръби, отвеждащ замърсените води до действащата на площадката Неутрализационна станция на “НЕОХИМ”АД, която представлява Пречиствателната станция за промишлени отпадъчни води.

            След запълване обема на депото е извършена техническа и биологична рекултивация, което е довело до подобряване на околния ландшафт.

галерия

 

 

 

Разширяване на регионално депо за ТБО гр. Мадан и изграждане на площадки за предварително третиране на отпадъци в общините Мадан, Златоград и Неделино /Преработка 1/

            

            През целия период на изпълнение на проектните разработки (от 2009г. до 2011г.) не е преустановено депонирането на отпадъци в съществуващото тяло на депото. В проектната разработка от 2011г. са предписани дейности, свързани с допълнително укрепване на вече съществуващите отпадъци.

            Изградени са укрепващи конструкции тип армиран насип (Конструкция 1 и Конструкция 2) с цел привеждане на тялото на съществуващото депо в устойчиво състояние и осигуряване възможност за изпълнение на техническия проект за разширение на депото. Функционалността и статическата схема на действие на конструкциите, дават приоритет за осъвместяване на изграденото тяло на депото и необходимостта от изграждане на допълнително стабилизиращо съоръжение за надеждно изграждане и експлоатация на новите клетки.

            1-ви етап: Очакван обем отпадъци на 1-ва клетка - 67 800m3

галерия

 

 

 

           Работен проект по ПРОГРАМА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ ДО МОМЕНТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ПЛОЩАДКА НА СТАР СОДОВ ЗАВОД - гр. Девня

 

            Работният проект е разработен по отделните подобекти, идентифицирани в независимата оценка на щети от стари замърсявания на стар содов завод гр.Девня. Наред с оздравяване на почвения слой на площадката чрез отстраняване на контаминитания почвен слой от стари замърсявания и засипване с незамърсена почва е изградено депо за опасни отпадъци в пълно съответствие с действащата нормативна уредба.

            Общата площ на клетката е 18 233m2, а общият обем на депото възлиза на 147 300m3.

            Като отделен подобект в проекта е разработена пречиствателна станция за обекта.

            Целта на пречиствателното съоръжение е да пречисти както подземните води съдържащи нефтопродукти, така и инфилтрата от депото за опасни отпадъци. За целта се предвижда използването след ремонт на един от резервоарите от “Нов воден блок” с размери 4/6/12m като изравнител-усреднител. В него ще постъпват подлежащите за пречистване води- чрез автоцистерна замърсените с нефтопродукти подпочвени води и препомпаните води (инфилтрат) от депото за опасни отпадъци с дебит 5 l/s. Предвижда се физико-химично пречистване на водите.

галерия

 

 

 

Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на гр.Елхово

 

            Проектът “Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на гр.Елхово” е разработен от фирма РЕКО Инженеринг ЕООД във фаза Технически проект през 2010г.

            Съществуващото депо (сметище) е разположено е на около 1km западно от гр. Елхово по посока на с.Изгрев. До пускане в експлоатация на  регионалното депо за община Елхово и Болярово се е използвало съществуващото общинско депо в гр. Елхово с площ 70.91 dka.

            Проектът предвижда съществуващото сметище на община Елхово  да се е рекултивира. Проектиран е горен изолационен слой, мониторингова система и др.

            За събиране на инфилтрата е предвидено изграждане на шахта за инфилтрат, от където инфилтратът ще се извозва до канализацията на гр.Елхово.

            За образувалия се газ при разграждането на отпадъците е предвиден газов кладенец ситуиран в най-високата част на депото.  Предвидена е газова горелка с кран за изгаряне на био газ.

            В края на 2015г. СМР за техническата рекултивация са реализирани. След техническата рекултивация е предвидена биологическа рекултивация, която понастоящем (2016г.) се изпълнява.

галерия

 

 

 

Закриване и рекултивация на общинско депо за ТБО в община Димитровград

 

            Работният проект “Закриване и рекултивация на общинско депо за ТБО в община Димитровград” е разработен от фирма РЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД.

            Площадката на съществуващото старо депо за ТБО на Община Димитровград, което подлежи на рекултивация, е разположена в дясната тераса на р.Банска, на около 5km в югозападна посока от гр.Димитровград, в непосредствена близост до пътя гр.Димитровград - с.Добрич на площ от 26 536.8 m2, която след рекултивацията се намалява на 26.219dka.

            Зоната на депониране и рекултивация на наличните отпадъци в депото се състои от тяло на отпадъците, оформено върху вече съществуващите; газов дренажен слой върху отпадъците с газови кладенци; рекултивационни слоеве, които запечатват отпадъците; система за събиране на инфилтриралите замърсени води – дренаж и събирателна шахта; система за събиране и отвеждане на чистите повърхностни води; мониторингова система от пиезометри; път за достъп с оглед на последващо контролиране на обекта.                  

            В края на 2015г. СМР за техническата рекултивация са реализирани. След техническата рекултивация е предвидена биологическа рекултивация, която понастоящем (2016г.)  се изпълнява. 

галерия

 

 

 

Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови и неопасни отпадъци

в м. „Мерата”, землището на гр. Кнежа

 

            Работният проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови и неопасни отпадъци в м. „Мерата”, землището на гр. Кнежа” е разработен от „РЕКО инженеринг” ЕООД, София.

            Площадката на депото  е ситуирана северно и непосредствено до границите на гр. Кнежа, западно от пътя за гр. Оряхово.

            Натрупаните отпадъци на сметището са разположени на обща площ от 156,4дка, в това число 129,4 дка замърсен с отпадъци естествен терен, както и терен с депонираните отпадъци в кариерата за глина. Рекултивираното депото за битови отпадъци e с обща площ 15,43 дка, като общата площ е по граничната линия с включена инфраструктура (канавки, шахти, тръбопроводи).

            Проектирани са: газов дренажен слой върху отпадъците с газови кладенци; рекултивационни слоеве, които запечатват отпадъците; система за събиране на инфилтриралите замърсени води, като събраният инфилтрат се извозва до пречиствателната станция на гр.Кнежа; система за събиране и отвеждане на чистите повърхностни води; мониторингова система; път за достъп и др.

            В края на 2015г. СМР за техническата рекултивация са реализирани. След техническата рекултивация е предвидена биологическа рекултивация, която понастоящем (2016г.) се изпълнява.

галерия

 

 

 

Рекултивация на обект: Депо за твърди битови отпадъци на община Левски

 

            Работният проект „Рекултивация на обект: Депо за твърди битови отпадъци на община Левски” е разработен от проектанти на фирма „РЕКО инженеринг” ЕООД, София като подизпълнители. С реализирането на разглеждания проект ще се осъществи закриване и рекултивация на депото, след което теренът ще може да се използва за други цели от Община Левски.

            Съществуващите отпадъци преди рекултивацията заемат площ от около 164,378 dka. Сметището е разположено на около 150m от река Осъм.

            Общинското депо на община Левски ще бъде закрито и ще бъде извършена техническа и биологична рекултивация.

            Зоната на депониране и рекултивация на наличните отпадъци в депото възлиза на 10,847 дка. След прибутването и уплътняването на отпадъците се постига намаляване на площта, заета от отпадъци, като при това се освобождава площ от 153,531 dka.

            Техническата рекултивация предвижда подравняване на дъното на депото и уплътняване на отпадъците; оформяне на тялото на депото по подходящ начин; Инфилтратът от отпадъците ще бъде събиран в шахта от където ще бъде транспортиран за обезвреждане. Направа на газов дренаж с газов кладенец в тялото на депото на вече рекултивираните отпадъци; Изпълнение на биологична рекултивация, затревяване; Изграждане на мониторингова система. След техническата рекултивация е предвидено да се извърши биологична рекултивация по начин, който да даде възможност за последващо използване на рекултивирания терен от община Левски по избран от нея начин.

галерия

 

 

 

Ремонт на рекултивационни слоеве и отводнителна система за повърхностни води за Депо за производствени отпадъци завод Вулкан

 

            Проектът ”Ремонт на рекултивационни слоеве и отводнителна система за повърхностни води за Депо за производствени отпадъци завод Вулкан” е разработен от фирма РЕКО Инженеринг ЕООД. Разработка е изготвена във фаза Технически (Работен) проект, съгласно който ще се реализира изпълнението му.

            На депото, предмет на настоящата разработка, са депонирани производствени отпадъци от унос от електрофилтри и износена футеровка и късове огнеупорни тухли. Депонирането е  извършвано  наземно. През 2008г. е завършена рекултивацията на депото и същото е въведено в експлоатация съгласно Разрешение за ползване № СТ-12-571/24.06.2008 година.

            Към момента се осъществява мониторинг на тялото на депото и качеството на подземните води. Техническата и биологична рекултивация е изпълнена съгласно проектната документация за рекултивация, при което са изпълнени слой от глина 50см и слой от хумус 50см.

            С настоящата проектна разработка се предвиждат допълнителни мероприятия с цел подобряване на отвеждането на повърхностните води от тялото на депото и недопускането на проникване на атмосферни води в дълбочина. За целта се предвижда ремонт на горния изолиращ екран съгласно действащата нормативна уредба и последваща биологична рекултивация. Проектът предвижда ремонтни работи само по билото на депото и изграждане на канавки в билната и в ниската част. Дървесната покривка по скатовете няма да бъде нарушавана.

галерия

 

 

 

Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан

 

            Работните проекти за Рекултивация на клетка I за неопасни отпадъци на територията на „Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан”, както и Рекултивация на клетка II на същото депо са изготвени от фирма РЕКО инженеринг ЕООД.

            Площадката на депото е разположена в западното суходолие в местността "Подормана", източно от град Русе.

            Основният проект на Депо за твърди битови, производствени, строителни и опасни отпадъци - гр, Русе е разработен от датската фирма "COWI" през 2002г, и е изграден по програма ИСПА.

            Общата проектна площ на клетка 1 за закриване след подходящо оформяне на отпадъците е F = 35 дка. След достигане на проектните коти и оформяне на отпадъчното тяло съгласно проекта, започва изграждането на техническата рекултивация.. Тя се състои от изграждане на горен изолиращ екран и изграждане на рекултивиращ слой, съгласно действащата нормативна уредба.

            В края на 2015г. СМР за техническата рекултивация са реализирани. След техническата рекултивация е предвидена биологическа рекултивация, която понастоящем  (2016г.) се изпълнява.

            Общата проектна площ на клетка 2 за закриване след подходящо оформяне на отпадъците е F = 19.4 дка. След достигане на проектните коти и оформяне на отпадъчното тяло съгласно проекта, започва изграждането на техническата рекултивация. Тя се състои от изграждане на горен изолиращ екран и изграждане на рекултивиращ слой, съгласно действащата нормативна уредба. Гореният изолиращ екран се изгражда с цел повърхностно запечатване на депото. Той е проектиран съобразно изчисленият обем натрупани отпадъците и позволява естественото вписване на депото в съществуващия ландшафт. 

галерия