Депо Русе

 

            Работните проекти за Рекултивация на клетка I за неопасни отпадъци на територията на „Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан”, както и Рекултивация на клетка II на същото депо са изготвени от фирма РЕКО инженеринг ЕООД.

            Площадката на депото е разположена в западното суходолие в местността "Подормана", източно от град Русе.

            Основният проект на Депо за твърди битови, производствени, строителни и опасни отпадъци - гр, Русе е разработен от датската фирма "COWI" през 2002г, и е изграден по програма ИСПА.

            Общата проектна площ на клетка 1 за закриване след подходящо оформяне на отпадъците е F = 35 дка. След достигане на проектните коти и оформяне на отпадъчното тяло съгласно проекта, започва изграждането на техническата рекултивация.. Тя се състои от изграждане на горен изолиращ екран и изграждане на рекултивиращ слой, съгласно действащата нормативна уредба.

            В края на 2015г. СМР за техническата рекултивация са реализирани. След техническата рекултивация е предвидена биологическа рекултивация, която понастоящем  (2016г.) се изпълнява.

            Общата проектна площ на клетка 2 за закриване след подходящо оформяне на отпадъците е F = 19.4 дка. След достигане на проектните коти и оформяне на отпадъчното тяло съгласно проекта, започва изграждането на техническата рекултивация. Тя се състои от изграждане на горен изолиращ екран и изграждане на рекултивиращ слой, съгласно действащата нормативна уредба. Гореният изолиращ екран се изгражда с цел повърхностно запечатване на депото. Той е проектиран съобразно изчисленият обем натрупани отпадъците и позволява естественото вписване на депото в съществуващия ландшафт.