ВОДОСНАБДЯВАНЕ

            "Реко инженеринг" ЕООД изготвя проекти, свързани с водоснабдяване на населени места и промишлени предприятия.

            По проектна документация, изготвена от "РЕКО инженеринг" ЕООД е изпълнено битово, промишлено и противопожарно водоснабдяване на редица обекти: Цех за багрилно-перилен цех гр.Бяла; Почивна база на НЕК, курорт Боровец; Цех за производство на хартия, гр.Костинброд; Складова база и хладилен цех на Олинеза, гр.Костинброд и други.

            Изготвена е проектна документация, която в момента се реализира за: Магистрален водопровод Сливо поле-Русе- 20км; Водоснабдяване и канализация на вилно селище Симеоново; Водоснабдяване и канализация на вилно селище Бистрица и външно водоснабдяване на селището и други.

 

            Магистрален водопровод Русе - Сливо поле

            Настоящият проект третира подмяната на магистрален водопровод ф546 от азбесто-циментови тръби с магистрален водопровод ф1200mm стъклопластови тръби.

            Магистралният водопровод ще подава вода от ПС І подем Сливо поле до ПС ІІ подем Русе. Предвижда се той да се полага по съществуващото трасе на водопровод ф546mm, като се спазват изискванията за минимално покритие на тръбите.
            Предвижда се подмяна на помпите в ПС І подем, като същите ще подават по водопровода водно количество Q=1200 l/s. и напор Н=65,00 m. Необходимия напор на помпите е изчислен като са взети под внимание загубите по дължина, местните загуби, геодезичната височина както и осигуряване на свободен напор 2 m в най-високата точка от надлъжния профил (т. 191 – между пресичанията на двете ЖП линии). Подмяната на помпите ще бъде предмет на друг проект.
            Дължината на магистралния водопровод е 20 467m.

 

 

КАНАЛИЗАЦИЯ

 

Канализационна помпена станция в западната част на град Козлодуй, част от канализационната мрежа на града, включена към проект за обект: “Инженеринг - проектиране и изграждане на главни и второстепенни канализационни колектори и строително-монтажни работи по реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Козлодуй, обл. Враца“

            Какализационната помпена станция (КПС) препомпва отпадъчни води към канализацията по ул."Хр.Ботев" и ул."Радецки", предвиден е дъждопреливник преди КПС, както и тласкатели за битовите и дъждовните води от помпената станция до необходимите места на заустване.

            

            "РЕКО инженеринг" ЕООД изготвя проекти, свързани с канализация на населени места и промишлени предприятия.

            По проектна документация, изготвена от "РЕКО инженеринг" ЕООД са изпълнени редица обекти: Тласкател за инфилтрат от депо за отпадъци гр.Севлиево до градска канализация – 4км; Канализация на с.Доспей; Площадкова канализация на кожарска фабрика “Севко” гр.Севлиево и други.

            Пречиствателни станции за питейни води

            Пречиствателни станции за битово-фекални и промишлени отпадъчни води