Екологични оценки

Екип от професионалисти изготвя екологични оценки към общи устройствени планове и програми. Даваните препоръки в тях са гаранция за спазването на екологичното законодателство в страната

            Екологичната оценка на ОУП на Община Велинград - 2009г.

            Екологичната оценка на ОУП гр.Попово - 2009г.

            Екологичната оценка на ОУП гр.Сливен – 2007г.

            Екологичната оценка на ОУП гр.Костинброд – 2007г.

            Екологичната оценка на ОУП гр.Горна Оряховица– 2005г.

            Екологичната оценка (ДОВОС) на ОУП гр.Пазарджик – 2003г.Доклади за ОВОС

Изготвените доклади за ОВОС за инвестиционни намерения са разработени от екип от професионалисти с опит, известни експерти в съответната област.

            

            Оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на Ветроенергиен парк в землищата на селата Звегор и Висока поляна, Община Хитрино и в землището на с. Капитан Петко, Община Венец – 2012г.


            Оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за строителство на “Ветроенергиен парк” в землището на гр. Омуртаг, с. Веренци и с. Илийно, Община Омуртаг – 2010г.


            Оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за “Регионално депо за неопасни отпадъци от Сдружение „За чисти селища” за потенциални площадки, а именно: „Шереметя – Изток” – 2008г.        


            Оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за “Изграждане на депо за ТБО в землището на с.Ябълково, община Димитровград” 2006г.


            Оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за “Реконструкция и модернизация на съществуващо депо за битови отпадъци в община Габрово, превръщайки го в регионално за нуждите на общини Габрово и Трявна”. – 2006г.


            Оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за “Регионално депо за отпадъци на сдружение на общини “Струма” със седалище гр.Кочериново” – 2003г.


            Оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за “РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОЕТАПНА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДЪЦИ НА ЗАВОД “ВУЛКАН” ГР.ДИМИТРОВГРАД” 2002г.


            Оценка на въздействието върху околната среда ЗА ИЗБОР НА ПЛОЩАДКА ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ гр.Севлиево 2001г.


Програми за управление на утайки

            Програмата за управление на утайки от ПСОВ Килифарево – (2015 – 2024)

            Програмата за управление на утайки от ГПСОВ Русе – (2010 – 2015)

            Програмата за управление на утайки от ПСОВ Хасково – (2011 – 2021)


Програми за управление на отпадъци

            „Разработване на количествен и морфологичен анализ на отпадъците на общините Мадан, Златоград и Неделино”. – 2009г.

            Регионална програма за управление на дейностите по отпадъците на Общините  Мадан, Златоград и Неделино (2010-2015)

            Общинска програма за управление на отпадъците на община Мадан (2010-2015)

            Общинска програма за управление на отпадъците на община Златоград (2010-2015)

            Общинска програма за управление на отпадъците на община Неделино (2010-2015)

            Програма за управление на отпадъците на община Димитровград (2008-2012)


Комплексни разрешителни

            Заявление за издаване на комплексно разрешително на Регионална система за управление на отпадъците в регион ВЕЛИКО ТЪРНОВО- 2011г.   


            Заявление за издаване на Комплексно разрешително на Депо за битови отпадъци – Община Димитровград – 2007г.


Други

            План за временно прекратяване на дейностите на площадката или на части от нея, отнасяща се до Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан – 2010


            План за закриване на дейностите на площадката или на части от нея, отнасяща се до Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан – 2010