Депа за твърди битови и опасни отпадъци

Фирмата е специализирана при изготвяне на проекти за депа за битови и промишлени отпадъци, а също така и за рекултивация на съществуващи депа.