"Изграждане на нов терен за депониране на отпадъци, НЕОХИМ АД, гр. Димитровград"

            Новото депо за депониране на опасни отпадъци на “НЕОХИМ” АД гр.Димитровград се намира в дясната тераса на р.Марица, на 5км в източна посока от гр. Димитровград. На депото са депонирани 517 900 m3 опасни отпадъци.

            Инфилтратът от депото ще се събира в 2бр. квадратни помпени шахти с размери 2,50х2,50м. В помпените шахти ще се монтират потопями помпи за дренажни води за препомпване на 5 l/s инфилтрат по тласкател DN80 с дължина 346m, заустващ в шахта от колектор на площадковата канализация за ОЗВ, DN400 каменинови тръби, отвеждащ замърсените води до действащата на площадката Неутрализационна станция на “НЕОХИМ”АД, която представлява Пречиствателната станция за промишлени отпадъчни води.

            След запълване обема на депото е извършена техническа и биологична рекултивация, което е довело до подобряване на околния ландшафт.