Депо Левски

 

            Работният проект „Рекултивация на обект: Депо за твърди битови отпадъци на община Левски” е разработен от проектанти на фирма „РЕКО инженеринг” ЕООД, София като подизпълнители. С реализирането на разглеждания проект ще се осъществи закриване и рекултивация на депото, след което теренът ще може да се използва за други цели от Община Левски.

            Съществуващите отпадъци преди рекултивацията заемат площ от около 164,378 dka. Сметището е разположено на около 150m от река Осъм.

            Общинското депо на община Левски ще бъде закрито и ще бъде извършена техническа и биологична рекултивация.

            Зоната на депониране и рекултивация на наличните отпадъци в депото възлиза на 10,847 дка. След прибутването и уплътняването на отпадъците се постига намаляване на площта, заета от отпадъци, като при това се освобождава площ от 153,531 dka.

            Техническата рекултивация предвижда подравняване на дъното на депото и уплътняване на отпадъците; оформяне на тялото на депото по подходящ начин; Инфилтратът от отпадъците ще бъде събиран в шахта от където ще бъде транспортиран за обезвреждане. Направа на газов дренаж с газов кладенец в тялото на депото на вече рекултивираните отпадъци; Изпълнение на биологична рекултивация, затревяване; Изграждане на мониторингова система. След техническата рекултивация е предвидено да се извърши биологична рекултивация по начин, който да даде възможност за последващо използване на рекултивирания терен от община Левски по избран от нея начин.