Депо Кнежа

 

            Работният проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови и неопасни отпадъци в м. „Мерата”, землището на гр. Кнежа” е разработен от „РЕКО инженеринг” ЕООД, София.

            Площадката на депото  е ситуирана северно и непосредствено до границите на гр. Кнежа, западно от пътя за гр. Оряхово.

            Натрупаните отпадъци на сметището са разположени на обща площ от 156,4дка, в това число 129,4 дка замърсен с отпадъци естествен терен, както и терен с депонираните отпадъци в кариерата за глина. Рекултивираното депото за битови отпадъци e с обща площ 15,43 дка, като общата площ е по граничната линия с включена инфраструктура (канавки, шахти, тръбопроводи).

            Проектирани са: газов дренажен слой върху отпадъците с газови кладенци; рекултивационни слоеве, които запечатват отпадъците; система за събиране на инфилтриралите замърсени води, като събраният инфилтрат се извозва до пречиствателната станция на гр.Кнежа; система за събиране и отвеждане на чистите повърхностни води; мониторингова система; път за достъп и др.

            В края на 2015г. СМР за техническата рекултивация са реализирани. След техническата рекултивация е предвидена биологическа рекултивация, която понастоящем (2016г.) се изпълнява.

 

преди рекултивация

 

след рекултивация