Разширяване на регионално депо за ТБО гр. Мадан и изграждане на площадки за предварително третиране на отпадъци в общините Мадан, Златоград и Неделино / Преработка 1/

            През целия период на изпълнение на проектните разработки (от 2009г. до 2011г.) не е преустановено депонирането на отпадъци в съществуващото тяло на депото. В проектната разработка от 2011г. са предписани дейности, свързани с допълнително укрепване на вече съществуващите отпадъци.

            Изградени са укрепващи конструкции тип армиран насип (Конструкция 1 и Конструкция 2) с цел привеждане на тялото на съществуващото депо в устойчиво състояние и осигуряване възможност за изпълнение на техническия проект за разширение на депото. Функционалността и статическата схема на действие на конструкциите, дават приоритет за осъвместяване на изграденото тяло на депото и необходимостта от изграждане на допълнително стабилизиращо съоръжение за надеждно изграждане и експлоатация на новите клетки.

            1-ви етап: Очакван обем отпадъци на 1-ва клетка - 67 800m3