Депо Димитровград, село Добрич

 

            Работният проект “Закриване и рекултивация на общинско депо за ТБО в община Димитровград” е разработен от фирма РЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД.

            Площадката на съществуващото старо депо за ТБО на Община Димитровград, което подлежи на рекултивация, е разположена в дясната тераса на р.Банска, на около 5km в югозападна посока от гр.Димитровград, в непосредствена близост до пътя гр.Димитровград - с.Добрич на площ от 26 536.8 m2, която след рекултивацията се намалява на 26.219dka.

            Зоната на депониране и рекултивация на наличните отпадъци в депото се състои от тяло на отпадъците, оформено върху вече съществуващите; газов дренажен слой върху отпадъците с газови кладенци; рекултивационни слоеве, които запечатват отпадъците; система за събиране на инфилтриралите замърсени води – дренаж и събирателна шахта; система за събиране и отвеждане на чистите повърхностни води; мониторингова система от пиезометри; път за достъп с оглед на последващо контролиране на обекта.                  

            В края на 2015г. СМР за техническата рекултивация са реализирани. След техническата рекултивация е предвидена биологическа рекултивация, която понастоящем (2016г.)  се изпълнява. 

 

преди рекултивация

 

след рекултивация