Работен проект по ПРОГРАМА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ ДО МОМЕНТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ПЛОЩАДКА НА СТАР СОДОВ ЗАВОД - гр. Девня

            Работният проект е разработен по отделните подобекти, идентифицирани в независимата оценка на щети от стари замърсявания на стар содов завод гр.Девня. Наред с оздравяване на почвения слой на площадката чрез отстраняване на контаминитания почвен слой от стари замърсявания и засипване с незамърсена почва е изградено депо за опасни отпадъци в пълно съответствие с действащата нормативна уредба.

            Общата площ на клетката е 18 233m2, а общият обем на депото възлиза на 147 300m3.

            Като отделен подобект в проекта е разработена пречиствателна станция за обекта.

            Целта на пречиствателното съоръжение е да пречисти както подземните води съдържащи нефтопродукти, така и инфилтрата от депото за опасни отпадъци. За целта се предвижда използването след ремонт на един от резервоарите от “Нов воден блок” с размери 4/6/12m като изравнител-усреднител. В него ще постъпват подлежащите за пречистване води- чрез автоцистерна замърсените с нефтопродукти подпочвени води и препомпаните води (инфилтрат) от депото за опасни отпадъци с дебит 5 l/s. Предвижда се физико-химично пречистване на водите.