Депо Вулкан

 

            Проектът ”Ремонт на рекултивационни слоеве и отводнителна система за повърхностни води за Депо за производствени отпадъци завод Вулкан” е разработен от фирма РЕКО Инженеринг ЕООД. Разработка е изготвена във фаза Технически (Работен) проект, съгласно който ще се реализира изпълнението му.

            На депото, предмет на настоящата разработка, са депонирани производствени отпадъци от унос от електрофилтри и износена футеровка и късове огнеупорни тухли. Депонирането е  извършвано  наземно. През 2008г. е завършена рекултивацията на депото и същото е въведено в експлоатация съгласно Разрешение за ползване № СТ-12-571/24.06.2008 година.

            Към момента се осъществява мониторинг на тялото на депото и качеството на подземните води. Техническата и биологична рекултивация е изпълнена съгласно проектната документация за рекултивация, при което са изпълнени слой от глина 50см и слой от хумус 50см.

            С настоящата проектна разработка се предвиждат допълнителни мероприятия с цел подобряване на отвеждането на повърхностните води от тялото на депото и недопускането на проникване на атмосферни води в дълбочина. За целта се предвижда ремонт на горния изолиращ екран съгласно действащата нормативна уредба и последваща биологична рекултивация. Проектът предвижда ремонтни работи само по билото на депото и изграждане на канавки в билната и в ниската част. Дървесната покривка по скатовете няма да бъде нарушавана.