Депо Елхово

 

            Проектът “Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на гр.Елхово” е разработен от фирма РЕКО Инженеринг ЕООД във фаза Технически проект през 2010г.

            Съществуващото депо (сметище) е разположено е на около 1km западно от гр. Елхово по посока на с.Изгрев. До пускане в експлоатация на  регионалното депо за община Елхово и Болярово се е използвало съществуващото общинско депо в гр. Елхово с площ 70.91 dka.

            Проектът предвижда съществуващото сметище на община Елхово  да се е рекултивира. Проектиран е горен изолационен слой, мониторингова система и др.

            За събиране на инфилтрата е предвидено изграждане на шахта за инфилтрат, от където инфилтратът ще се извозва до канализацията на гр.Елхово.

            За образувалия се газ при разграждането на отпадъците е предвиден газов кладенец ситуиран в най-високата част на депото.  Предвидена е газова горелка с кран за изгаряне на био газ.

            В края на 2015г. СМР за техническата рекултивация са реализирани. След техническата рекултивация е предвидена биологическа рекултивация, която понастоящем (2016г.) се изпълнява.

 

преди рекултивация

 

след рекултивация