„ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СЕПАРИРАЩА  ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ - ГРАД СЕВЛИЕВО”

 

          През 2015г. фирма РЕКО Инженеринг ЕООД, като участник в консорциум разработва идеен и работен проект за проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на инсталация за сепариране на твърди битови отпадъци (ТБО) за регион Севлиево.

          Инсталацията за сепариране е разработена за максимален капацитет 25 000 тона/год. от общините Севлиево, Дряново и Сухиндол.

С инсталацията за сепариране може да бъде сортиран 114 тона битов отпадък на ден при едносменен режим от 17 души персонал.

          Като съпътстваща дейност към проекта проектантският колектив изготвя морфологичен анализ на постъпващите за сепариране отпадъци (2016г), който се предоставя на възложителя.

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ТБО „ТЕКЛЕН ДОЛ”- ГР.СМОЛЯН - ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СЕПАРИРАЩА И КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

 

          През 2013г. фирма РЕКО Инженеринг ЕООД, като участник в консорциум разработва Работен проект „Реконструкция и модернизация на регионално депо за ТБО „Теклен дол”- гр.Смолян - проектиране и строителство на сепарираща и компостираща инсталация за битови отпадъци.

          Работният проект е изготвен след приет проект в идейна фаза.

          На площадката на депо за битови отпадъци Смолян постъпват отпадъците от община Смолян, Чепеларе, Баните, курорта „Пампорово” и бъдещия спортно-туристически център „Перелик”. Преди окончателното обезвреждане на отпадъците чрез депониране се предвижда процес на сепариране на фракциите годни за оползотворяване. Биоразградимите отпадъци ще бъдат обезвреждани чрез компостиране.

          Съгласно заданието за проектиране и идейния проект се предвижда да се изгради инсталация за сепариране на битови отпадъци с максимален капацитет 35000 тона/год и инсталация за компостиране за 3155 тона/год.