РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ТБО „ТЕКЛЕН ДОЛ”- ГР.СМОЛЯН - ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СЕПАРИРАЩА И КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

 

          През 2013г. фирма РЕКО Инженеринг ЕООД, като участник в консорциум разработва Работен проект „Реконструкция и модернизация на регионално депо за ТБО „Теклен дол”- гр.Смолян - проектиране и строителство на сепарираща и компостираща инсталация за битови отпадъци.

          Работният проект е изготвен след приет проект в идейна фаза.

          На площадката на депо за битови отпадъци Смолян постъпват отпадъците от община Смолян, Чепеларе, Баните, курорта „Пампорово” и бъдещия спортно-туристически център „Перелик”. Преди окончателното обезвреждане на отпадъците чрез депониране се предвижда процес на сепариране на фракциите годни за оползотворяване. Биоразградимите отпадъци ще бъдат обезвреждани чрез компостиране.

          Съгласно заданието за проектиране и идейния проект се предвижда да се изгради инсталация за сепариране на битови отпадъци с максимален капацитет 35000 тона/год и инсталация за компостиране за 3155 тона/год.