„ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СЕПАРИРАЩА  ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ - ГРАД СЕВЛИЕВО”

 

          През 2015г. фирма РЕКО Инженеринг ЕООД, като участник в консорциум разработва идеен и работен проект за проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на инсталация за сепариране на твърди битови отпадъци (ТБО) за регион Севлиево.

          Инсталацията за сепариране е разработена за максимален капацитет 25 000 тона/год. от общините Севлиево, Дряново и Сухиндол.

С инсталацията за сепариране може да бъде сортиран 114 тона битов отпадък на ден при едносменен режим от 17 души персонал.

          Като съпътстваща дейност към проекта проектантският колектив изготвя морфологичен анализ на постъпващите за сепариране отпадъци (2016г), който се предоставя на възложителя.