Декларация от висшето ръководство на „РЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ” ЕООД относно политиката и целите  по осигуряване на  качеството ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА ПРОДУКТА

 

 

Политиката на „РЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ” ЕООД  е насочена към  непрекъснато подобрение на качеството НА ПРОДУКТА при ИЗВЪРШВАНЕ НА дейността- Инвестиционно проектиране в строителството. Консултантски услуги в областта на екологията, постигане на синхрон между изискванията на клиентите, всички заинтересовани страни и нормативните изисквания.

За постигането на тези цели „РЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ” ЕООД насочва усилията си в следните направления:

Утвърждаване на Организацията на българския пазар като водещо име в дейността: Инвестиционно проектиране в строителството. Консултантски услуги в областта на екологията, чрез внедряване на Система за управление на качеството на качеството (СУК), съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2015;

  • Гарантира, че политиката по СУК е подходяща за целите и контекста на организацията и е в подкрепа на нейната стратегическа насоченост;
  • Осигурява рамка за създаване и определяне на целите по качество;
  • Включва ангажимент за удовлетворяване на приложимите изисквания;
  • Включва ангажимент за непрекъснато подобряване на СУК;
  • Политиката по Система за управление на качеството ще бъде достъпна и поддържана актуална във вид на документирана информация;
  • Политиката по Система за управление на качеството ще бъде оповестена, разбрана и прилагана в организацията;
  • Политиката по Система за управление на качеството ще бъде достъпна за съответните заинтересовани страни;

 

Ръководството е създало условия за стриктно спазване изискванията на Система за управление на качеството в „РЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ” ЕООД и за активното участие на ръководния и изпълнителски персонал в нейното развитие и поддържане.

Като Управител „РЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ” ЕООД, декларирам личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика  по управление на качеството при създаване на продукта.          

                  

               

Управител: инж. В. Дашинова.................                 Дата: 01.06.2017 г.